CUHK Researchers Reveal Pathogenesis of Atherosclerosis

yu-huang-li-wang
Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong

A trans-regional research led by Prof. Yu HUANG of CUHK has revealed that YAP/TAZ, a transcriptional regulator in vascular endothelial cells, has close links to vascular inflammation and the formation of atherosclerosis. Based on the studies made on induced atherosclerotic mice, the research team has elucidated new therapeutic targets against atherosclerosis.

Integrin-YAP/TAZ-JNK cascade mediates atheroprotective effect of unidirectional shear flow.  Li Wang, Jiang-Yun Luo, Bochuan Li, Xiao Yu Tian, Li-Jing Chen, Yuhong Huang, Jian Liu, Dan Deng, Chi Wai Lau, Song Wan, Ding Ai, King-Lun Kingston Mak, Ka Kui Tong, Kin Ming Kwan, Nanping Wang, Jeng-Jiann Chiu, Yi Zhu & Yu Huang.  Nature (2016)